Future Vision Webhosting - Algemene Voorwaarden

1. Gebruik

1.1. U bent zelf verantwoordelijk voor uw account, deze mag ook niet worden verhuurd of verkocht worden aan derden.

1.2. Hosting van warez, mp3's, hacking tools, bots, spam scripts, of andere illegale content is niet toegestaan op onze servers.

1.3. Subhosting van websites is niet toegestaan op uw account. Als u dit toch wilt kunt u contact opnemen met Future Vision.

1.4. U bent zelf verantwoordelijk voor alle content van uw website.

1.5. Het gebruik van chatboxen, spam/flood/bomber scripts en/of IRC bots is niet toegestaan op onze servers.

1.6. Hosting van adult content is toegestaan mits de content legaal is en dus voldoet aan de Nederlandse wetgeving.
 
1.7. Future Vision ziet er streng op toe dat de server niet overbelast wordt door haar klanten. Future Vision behoudt zich het recht om over te gaan tot tijdelijke sluiting van een account indien deze extreem veel CPU/geheugen load verbruikt.

1.8. Future Vision heeft het recht om scripts af te sluiten of zelfs te verwijderen indien deze de CPU/geheugen van de server te veel belasten.

1.9. Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien het datalimiet overschreden wordt, heeft Future Vision het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen EUR 0,10 per megabyte opslagdata per maand.

2. Betaling en Aanvraag

2.1. Betalingen dienen op tijd gedaan te worden, de datum van aanvraag wordt uw vaste betaaldatum. U krijgt naast deze betaaldatum 2 weken de tijd het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening.

2.2. U gaat akkoord met het ontvangen van elektronische facturen van Future Vision. Future Vision verzendt haar facturen uitsluitend elektronisch per e-mail, tenzij de klant aangeeft zijn/haar facturen per post te willen ontvangen.

2.3. Uw account zal binnen 24 uur worden aangemaakt op onze server.

2.4. Indien er geen betaling plaats vindt binnen de afgesproken termijn (14 dagen) dan komen er administratiekosten van €5,00 bovenop. Indien er hierna alsnog niet betaald wordt zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan zullen volledig op de klant verhaald worden. Tevens zal Future Vision het account van de server verwijderen en de bijbehorende domeinnaam opheffen.

2.5. Future Vision behoudt zich het recht om administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten kennen een maximum van €5,00.

2.6. Alle bedragen op de website zijn exclusief 21% BTW.

2.7. Future Vision heeft het recht om nieuwe klanten af te wijzen indien blijkt dat deze in het verleden betalingsproblemen hebben gehad bij Future Vision.

2.8. U gaat akkoord dat u nooit geld van Future Vision kunt eisen, om welke reden dan ook.

3. Overige

3.1. Uw e-mailadres zal worden opgenomen in onze mailinglist zodat u altijd het laatste nieuws van Future Vision kan ontvangen. U kunt, indien gewenst, u laten verwijderen van de mailinglist.

3.2. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

3.3. Indien wij klachten krijgen over gestolen content of illegale praktijken dan zal Future Vision altijd 100% medewerking verlenen aan de politie of welke gerechtelijke instantie dan ook.

3.4. Future Vision is niet verantwoordelijk voor uw keuze aan wachtwoorden.

3.5. Future Vision behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3.6. Future Vision behoudt zich het recht om uw account te verwijderen of tijdelijk stop te zetten indien dit noodzakelijk is.

3.7. Future Vision behoudt zich het recht om, indien nodig, aanpassingen te maken aan zowel de servers als het netwerk. Ook behoudt Future Vision zich het recht om aanpassingen binnen uw account te maken indien dit noodzakelijk is.

3.8 Future Vision behoudt zich het recht om te stoppen met deze dienst. Als daarmee uw termijn niet wordt voltooid wordt dit verrekend met de resterende termijn, u krijgt dan een evenredig deel van uw gemaakte kosten voor uw pakket terug. Domeinnamen vallen hier niet onder.

3.9. U bent zelf verantwoordelijk voor de data van uw account. Future Vision kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data van uw account.

3.10. De klant dient zelf een back-ups van haar/zijn data te maken.

3.11. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

3.12. Future Vision belooft haar klanten zo goed mogelijk te behandelen en storing en uitval zoveel mogelijk te beperken.

3.13. Future Vision kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor welke reden dan ook.

3.14. Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Future Vision niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan Future Vision.

3.15. Future Vision onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Future Vision hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

3.16. De klant zal door het gebruik van de hosting-dienst van Future Vision geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de klant:
· de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
· geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
· geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
· niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
· niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
· zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor u niet geautoriseerd bent;
· niet ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud   posten of verzenden via e-mail (beter bekend als SPAM);
· geen virussen verspreiden;
· niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de   computersystemen van Future Vision wordt verhinderd;
· geen illegale content beschikbaar stellen in welke vorm dan ook (bijv. warez, linken en doorverwijzingen).
· geen gebruik maken van CJ, TGP en andere misleidende traffic exchange   programma's;
· geen gebruik maken van script/programma's waarvan bekend staat dat deze veel resources van de computersystemen van Future Vision vergen;
· geen harde porno verspreiden (erotische content word wél toegestaan)

3.17. De opheffing van uw account kan alleen schriftelijk worden gedaan. Indien wij van u geen schriftelijke opzegging hebben ontvangen bent u verplicht uw betalingen voor de afgenomen diensten bij Future Vision te voldoen.

3.18. De opheffing van uw domeinnaam dient u minimaal 2 maanden voor de datum van afloop van uw domeinnaam aan ons door te geven, anders zal uw domeinnaam stilzwijgend met 1 jaar verlengd worden.


Laatste wijziging: 21-12-2012